بازدید رییس سازمان صمت خراسان رضوی از مجتمع فروکروم جغتای

رئیس سازمان صمت استان خراسان رضوی پس از بازدید ازاین واحدها با حضور در شهرستان جغتای از خط تولید شرکت پارت گوال گیتی در تولید کننده فرو کروم بازدید کرد. مس فروش حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم دانست وگفت: با کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان استان به فعال کردن چرخه تولید استان و کشور کمک خواهیم کرد.